ACB – NOII thấp, chất lượng tài sản được duy trì trong quý 1/2024 – Báo cáo KQKD
  • 2024-04-26T00:00:00
  • Phân tích doanh nghiệp

ACB đã công bố KQKD quý 1/2024 với TOI đạt 8,2 nghìn tỷ đồng (3,1% YoY) và LNST đạt 3,9 nghìn tỷ đồng (-5,6% YoY), lần lượt hoàn thành 22% và 21% dự báo cả năm của chúng tôi. Tính theo quý, TOI và LNST quý 1/2024 đều giảm nhẹ 3% QoQ. Chúng tôi cho rằng KQKD quý 1/2024 tương đối thấp là do (1) thu nhập từ các khoản nợ xấu đã xử lý phục hồi yếu, (2) lợi nhuận từ giao dịch ngoại hối thấp và (3) chi phí dự phòng tăng. Chúng tôi không nhận thấy không có thay đổi đáng kể nào trong dự báo lợi nhuận cho ACB, dù cần thêm đánh giá chi tiết.  

  • Tăng trưởng tín dụng 3 tháng đầu năm 2024 (3T 2024) đạt 3,8% (so với dự báo cả năm của chúng tôi là khoảng 16%) và cao hơn mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống khoảng 1%. Theo ngân hàng, mảng cho vay doanh nghiệp là động lực chính cho tăng trưởng tín dụng của ACB trong 3T 2024 (+10%) và phần lớn tín dụng là do nhu cầu vốn lưu động.
  • Tăng trưởng tiền gửi trong 3T 2024 là 2,1% - thấp nhẹ so với tăng trưởng tín dụng. Điều này dẫn đến tỷ lệ cho vay/huy động quy định tăng từ 79,5% trong quý 4/2023 lên 81,1% trong quý 1/2024 – theo ước tính của chúng tôi. Chúng tôi lưu ý rằng lãi suất tiền gửi của ACB nằm trong nhóm thấp nhất so với các ngân hàng tư nhân với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng là 4,3%. Ngoài ra, tỷ lệ CASA quý 1/2024 của ACB là 23,0% (+2,9 điểm % YoY & +0,95 điểm % QoQ) do môi trường lãi suất thấp hiện tại.
  • NIM quý 1/2024 là 3,80%, tăng 3 điểm cơ bản QoQ nhưng giảm 40 điểm cơ bản YoY, so với dự báo cả năm của chúng tôi là 4,04%. Chúng tôi cho rằng nguyên nhân là do (1) ACB giảm lãi suất cho vay nhiều hơn lãi suất huy động để hỗ trợ khách hàng hiện tại, cũng như thu hút khách hàng mới và (2) tỷ trọng cho vay doanh nghiệp và cho vay ngắn hạn tăng.
  • Thu nhập ngoài lãi (NOII) quý 1/2024 đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (-15% YoY và –31% QoQ), hoàn thành 19% dự báo cả năm của chúng tôi do (1) thu nhập một lần từ thu hồi nợ xấu ở mức thấp (-89% YoY) và (2) mức tăng nhẹ từ hoạt động giao dịch ngoại hối (-47% YoY), thấp hơn nhiều so với (2) mức tăng đáng kể của thu nhập phí ròng (NFI) (+19% YoY).
  • Chi phí hoạt động (OPEX) năm 2023 được kiểm soát tốt với tỷ lệ chi phí/thu nhập (CIR) ở mức 33,8% (đi ngang YoY và QoQ). Điều này phù hợp với dự báo cả năm với CIR ở mức 34,5% của chúng tôi.
  • Tỷ lệ nợ xấu của ACB tăng lên 1,49% trong quý 1/2024 so với 1,22% trong quý 4/2023. Tuy nhiên, chất lượng tài sản của ngân hàng vẫn được duy trì QoQ khi tỷ lệ nợ xấu cộng dồn nợ xấu đã xử lý bằng dự phòng là 1,49% (đi ngang QoQ). Trong khi đó, tỷ lệ cho vay Nhóm 2 tăng 13 điểm cơ bản QoQ lên 0,79%.

KQKD hợp nhất quý 1/2024 của ACB

Tỷ đồng

Q1 2023

Q1 2024

YoY

Thu nhập lãi ròng

 6.215 

 6.722 

8,1%

Thu nhập ngoài lãi

 1.705 

 1.447 

-15,1%

Chi phí dự phòng

 (2.508)

 (2.764)

10,2%

LN từ HĐKD trước dự phòng 

 5.413 

 5.405 

-0,1%

Chi phí dự phòng

 (256)

 (512)

100,1%

LNST sau lợi ích CĐTS  

 4.135 

 3.905 

-5,6%

 

 

 

 

Tăng trưởng cho vay **

-0,6%

3,8%

4,4 điểm %

Tăng trưởng tiền gửi **

2,1%

2,1%

0,0 điểm %

 

 

 

 

NIM

4,20%

3,80%

-40 điểm cb

Lợi suất tài sản

8,94%

6,79%

-215 điểm cb

Chi phí huy động

5,33%

3,35%

-198 điểm cb

Tỷ lệ CASA *

20,2%

23,0%

2,8 điểm %

Tỷ lệ CASA cộng tiền gửi kỳ hạn bằng ngoại tệ

21,4%

23,1%

1,7 điểm %

CIR

31,7%

33,8%

2,1 điểm %

 

 

 

 

Nợ xấu/khoản vay gộp

0,98%

1,47%

49 điểm cb

Nợ nhóm 2/khoản vay gộp

0,89%

0,79%

-10 điểm cb

Lãi dự thu/tài sản sinh lãi

0,75%

0,59%

-16 điểm cb

 Nguồn: ACB, Vietcap — * CASA bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi ký quỹ; ** Tăng trưởng cho vay và tiền gửi trong quý 1/2023 và quý 1/2024 là tăng trưởng QoQ.

Powered by Froala Editor